GDPR Policy for Careers

NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În acest document vă explicăm modul în care Ingka Investments Management prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materia, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Această notă se aplică în legătură cu prelucrările de date realizate de Ingka Investments Management.

Acest document este relevant pentru dumneavoastră dacă vă aflați în poziția de candidat la poziții/ stagii de practică în cadrul Ingka Investments Management.

Această notă tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • scopurile pentru care prelucrăm acele date cu caracter personal;
 • temeiurile care justifică prelucrările noastre;
 • persoanele către divulgăm datele;
 • perioada pentru care stocăm datele;
 • consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră;
 • drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;
 • detaliile noastre de contact; și
 • situațiile în care se aplică această notă informare și modificările

1. CATEGORII DE SCOP.

 • Dacă vă aflați în poziția de candidat la poziții/ stagii de practică în cadrul INGKA INVESTMENTS MANAGEMENT

Atunci, e posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru desfășurarea procesului de recrutare.

Pentru a putea să analizăm aplicația dumneavoastră, este necesar să prelucrăm datele incluse în aceasta. Aceste date vor include de regulă numele, prenumele, datele dumneavoastră de contact (număr de telefon și adresă de email), experiența dumneavoastră profesională, studii și orice alte informații listați în CV-ul și în alte documente pe care le-am putea solicita de la dumneavoastră ori pe care ni le transmiteți voluntar. În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor dumneavoastră pe încheierea / executarea contractului de muncă, stagiu etc. cu dumneavoastră. În situația în care vă vom cere să asigurați transmiterea către noi a unor scrisori de recomandare, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre dumneavoastră. În acest caz, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi persoanele respective. De asemenea, în acest caz vom prelucra date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori (în temeiul consimțământului lor) și privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective (în temeiul intereselor noastre legitime).

Putem, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

 • Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le adresați. Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți. În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră (dacă există) sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.
 • Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să avem o obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a vă prelucra într-un alt mod datele. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale ale
 • Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.
 • Prevenirea Suntem interesați ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de legalitate. De aceea, putem prelucra datele dumneavoastră (cum ar fi prin transmiterea acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – auditori, avocați etc. ori prin consultarea acestor date). În aceste cazuri, prelucrarea va fi justificată de interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre (cum ar fi obligații impuse prin legislația în domeniul prevenirii spălării banilor)

2. DESPRE DATELE TERȚILOR

Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții dumneavoastră, membrii dumneavoastră de familie, persoanele aflate în întreținerea dumneavoastră etc.), trebuie să vă asigurați că i-ați informat despre aceasta și că i-ați îndrumat spre această informare cu privire la modul în care Ingka Investments Management prelucrează datele cu caracter personal. Vom informa respectivele persoane în mod corespunzător despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

3. CUI VOM DIVULGA DATELE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm să limităm accesul la datele al persoanelor din afara companiei din grupul Ingka Investments Management care vă prelucrează datele cu caracter personal (ie, compania căreia i-ați furnizate datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră). Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos.

Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: alte companii din grupul Ingka, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi sau pentru alte companii din grupul Ingka în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

4. ÎN CE CONDIȚII AM PUTEA TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE STATE TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.

5.  CÂT VOM PĂSTRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

6. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal.

Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu dumneavoastră, sau să vă prestăm serviciile noastre, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări.

7. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze întrun mod similar într-o măsură semnificativă.

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE

Drepturile dumneavoastră Aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

9. CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea DATELE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos

DATELE NOASTRE DE CONTACT

Ne puteți contacta folosind datele de mai jos.

Datele noastre de contact

Denumire completă: Ingka Investments Management SRL

Adresă sediu social/Adresă corespondență/: București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 175, Floresca Tower, partea A, etaj 1, biroul nr. 4/ Focșani, strada Vilcele, nr. 26, biroul 1, jud Vrancea

Număr de telefon: 0751 177 367 (disponibil între orele ): 08:00-17:00 de Luni pana Vineri

Adresă de email: dataprotection.forestry.ro@ingka.com;

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

Adresă corespondență: București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 175, Floresca Tower, partea A, etaj 1, biroul nr. 4

Număr de telefon: 0751177367 (disponibil între orele ): 08:00-17:00 de Luni pana Vineri

Adresă de email: dataprotection.forestry.ro@ingka.com;

10. CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ INFORMARE

Această informare generală se aplică în legătură cu prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră către companiile din grupul Ingka Investments Management.

Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice sau despre care vă informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care vă prelucrează datele în alt mod sau pe rețelele de socializare în legătură cu paginile noastre.

11. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această nota. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans, prin notificarea acesteia prin intermediul unui e-mail sau prin transmiterea unei adrese scrise cu 5 zile înainte de intrarea sa în vigoare.

12. CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului. Pagina 10 din 10
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.